Kezdőlap Újdonságok Kereső Egyesület Levelezés Aktualitások Kutatás Adattárak Történetek Fotógaléria Partnereink RSS
   

Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Az adatkezelő neve: Magyar Családtörténet-kutató Egyesület, továbbiakban MACSE

Az adatkezelő címe: : H 1111 Budapest, Budafoki út 10/A. II/3/a.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: -

Elérhetőség: MACSE

A MACSE családtörténeti kutatási tevékenységét, adatbankok létrehozását a hatályban lévő törvényi előírások betartásával, a vonatkozó előírások figyelembe vételével végzi. Az élő személyek személyes adatait és az elhunytak kegyeleti jogát tiszteletben tartja, a kutatás során birtokába jutó adatokat diszkréten kezeli. Az adatokat honlapján szigorúan csak az alábbi jogszabályokban foglaltak betartásával szerepelteti.

  • a köziratokról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény
  • A kegyeleti jogról szóló Ptk. 85. § (3)
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény

Amennyiben Ön a MACSE működésével, adatbázisaival összefüggésben egyesületi tagként vagy ilyen tagság nélkül bármely személyes adatát eljuttatja a Magyar Családtörténet-kutató Egyesülethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület adminisztrációs célból belső használatra korlátlan ideig, illetve visszavonásig nyilvántartsa, kezelje. A megjelölt céloktól eltérő célra személyes adatokat nem használ, csakis a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Érintett
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

Adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány
az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

Harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer)
személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Felhasználó
olyan természetes személy, aki a www.macse.hu lapon regisztrál, oda adatokat küld, rögzít illetve lekérdez.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

  • Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Más esetekre vonatkozóan a hatályos jogszabály ad felvilágosítást.
  • Az adatkezelés megnevezése
adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a tagsági nyilvántartás valamint az internetes honlapon történő regisztrálás érdekében történik.
  • A kezelt adatok köre
Egyesületi tagok családi neve, utóneve, születési helye és ideje, címe, anyja neve, telefonszáma, E-mail címe.
  • Az adatkezelés időtartama
Adatkezelés időtartama az adatkezelő egyesület működésének időtartamával azonos, határozatlan időtartamú.
  • Az adatkezelés célja
Az egyesületi tagok nyilvántartása, az egyesület honlapjára történő regisztráció lehetőségének biztosítása.
  • Egyebek
A MACSE nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A MACSE a honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és kezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a elnok@macse.hu  E-mail címen.

 

© MACSE   Magyar Családtörténet-kutató Egyesület  H-1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 7.    @ 
Oldaltérkép  -  Adatvédelmi szabályzat  -  Szerzői jogok   -  Impresszum   -  Webmester